Loading...
Active Partijen 2020-04-18T18:40:55+01:00

Front neemt vanaf dit jaar met haar Active partijen deel aan decentrale verkiezingen!

Fractie Front is momenteel op centraal niveau actief in de universiteitsraad, maar gaat vanaf komend jaar ook op decentraal niveau aan de faculteitsraadverkiezingen deelnemen met haar Active-partijen. Waarom? Om zich voor een zo uniform mogelijk beleid over alle faculteiten in te zetten, waardoor alle studenten op Tilburg University dezelfde rechten volgens de Front-visie hebben. Bovendien ziet Front veel toegevoegde waarde in de optimale wisselwerking van informatiestromen die er tussen haar decentrale en centrale partij(en) zal zijn.

Dit betekent dus dat je voor jouw faculteit ook op een Active-partij van Front kunt gaan stemmen. Door deze stap te zetten kan Front jouw belangen als actieve student beter vertegenwoordigen!

Faculteitsraadverkiezingen waarin Front met Active zal deelnemen
Front neemt het initiatief om deel te nemen aan de faculteitsraadverkiezingen van vier van de vijf faculteiten binnen Tilburg University. Dit zal gebeuren met de volgende partijen:

  • Active – TLS 
  • Active – TiSEM 
  • Active – TSB
  • Active – TSHD 

Er zal geen Active-partij deelnemen aan de faculteitsraadverkiezingen van TST, omdat deze faculteit tot op heden nog geen studentenpartij heeft gekend en omdat de centrale fractie van Front ook uitgenodigd wordt om hier aan de tafel te zitten. 

Doel: uniform beleid met optimale wisselwerking
Front heeft met haar initiatief als doel een meer uniform beleid over faculteiten te bereiken, met daarbij een optimale wisselwerking tussen centraal en decentraal niveau. Ten eerste is het creëren van een meer uniform beleid over faculteiten het uitgangspunt, omdat  er de afgelopen jaren verschillen zijn ontstaan tussen de verschillende faculteiten. De losse partijen per faculteit hanteren ieder een eigen visie die daarnaast ook met de komst van nieuwe raadsleden jaarlijks wijzigt. Hierdoor hebben studenten over verschillende faculteiten niet dezelfde rechten, wat Front als een belemmering voor de student ziet. Zo werd in het verleden door de faculteitsraad van TiSEM afgezien van de invoering van de derde kans regeling waardoor deze faculteit tot begin dit collegejaar de enige faculteit was zonder een dergelijke kans. Naar de mening van Front zijn dergelijke grote verschillen onwenselijk en derhalve ontoelaatbaar. Door haar initiatief hoopt Front de rechten van studenten over verschillende faculteiten aan elkaar gelijk te schakelen, en hierop te monitoren in de toekomst.
Wat betreft de doorvoering van centraal beleid naar decentraal niveau komt het beleid op centraal niveau tot stand met instemming van de Universiteitsraad, waarna het bij de faculteitsraden terecht komt. In de faculteitsraden heeft Front geen formele zeggenschap over de verdere uitvoering en inkleuring van dit beleid op decentraal niveau. Front heeft slechts een informerende rol over het centrale beleid en de daarbij achterliggende gedachte tegenover huidige partijen uit de  faculteitsraden. Front verwacht dat deze kennis en achtergrondinformatie optimaal kunnen worden meegenomen door haar decentrale Active-partijen in besluitvorming, waardoor beslissingen op decentraal niveau beter in lijn liggen met achterliggende belangen van het centrale beleid.
Ten tweede verwacht Front een optimale wisselwerking tussen centraal en decentraal niveau met de oprichting van haar Active-partijen. De fractieleden van de Universiteitsraad kunnen enerzijds decentrale fractieleden ondersteunen met hun kennis over centrale stukken en ontwikkelingen, terwijl de decentrale fractieleden anderzijds studentenbelangen en ontwikkelingen per faculteit naar centraal niveau kunnen communiceren. Zoals Active TSB-lijsttrekker Lotte Smit het verwoordt: ”Ik ga met Active de faculteitsraad van TSB in omdat ik het belangrijk vind om de krachten van studenten op centraal en decentraal niveau met een gezamenlijke visie samen te brengen, om zo samen aan een nog betere Tilburg University te werken!”.

Motiverende werking van concurrentie
Behalve dat deelname zorgt voor een meer uniform beleid over faculteiten en een verbeterde informatie-uitwisseling tussen zowel centraal en decentraal niveau als tussen de faculteiten onderling, verwacht Front dat de komst van concurrentie op decentraal niveau zal zorgen voor een scherpe en proactieve houding van alle betrokken partijen. Dit was tevens het doel van de komst van Front als tweede partij in de universiteitsraad in 2006. De afgelopen jaren is gebleken dat de komst van een meerpartijensysteem op centraal niveau heeft gezorgd voor een sterke kwaliteitsverbetering van de medezeggenschap, nu de inzet van beide partijen optimaal is. 

Doorvoeren Front-visie op decentraal beleid
Sinds haar oprichting in 2006 zet Front zich in voor een campus waar de student zich thuis voelt en zich optimaal kan ontwikkelen op zowel academisch als persoonlijk vlak. Al jaren maakt Front zich hard voor de actieve student. Dit doet Front aan de hand van de volgende drie pijlers: Digitalisering, Internationalisering en de Living Campus. Front onderneemt elk jaar stappen om een klimaat te creëren waarin de actieve student zichzelf optimaal kan ontwikkelen en iedere student een actieve student kan worden. Gelet op de toenemende vraag vanuit werkgevers naar studenten met een uitgebreid curriculum vitae wil Front zich volgend jaar ook op decentraal niveau in gaan zetten om vanuit haar visie optimale ontwikkelingsmogelijkheden te creëren voor studenten.
Afgelopen jaren is gebleken dat de relevantie van de pijlers van Front alsmaar is toegenomen: digitalisering biedt bijvoorbeeld grote kansen voor het verbeteren van de kwaliteit en flexibiliteit van het onderwijs. Gezien de grote zelfstandigheid van faculteiten op Tilburg University is het lastig om hierop door middel van centraal beleid invloed uit te oefenen, wat betekent dat juist op facultair niveau veel kansen liggen. Hierbij kan gedacht worden aan een pilot Learning Analytics die momenteel alleen op TiSEM wordt gedraaid. Daarnaast ziet Front onder de pijler digitalisering de potentie om de informatievoorziening op facultair niveau te verbeteren. Ook zal het aantal internationale studenten de komende jaren zowel absoluut als relatief alleen maar verder toenemen. Door optimale samenwerking met de Active-partijen kan deze pijler hier gezamenlijk direct vertegenwoordigd worden.
Ook valt deze stap van Front samen met de verdere (decentrale) implementatie van het Tilburgse Onderwijsprofiel waarin de kernbegrippen kennis, kunde en karakter centraal staan, en waarin Front graag meedenkt volgens haar visie. Kortom, Front vind het belangrijk dat de belangen van haar achterban ook op facultair niveau behartigd gaan worden zodat zij haar pijlers beter kan vertegenwoordigen en in de praktijk kan brengen. Dit zodat studenten nog meer terugkrijgen voor hun stem!

Afstemming organisatorische zaken met bestaande partijen
Omdat door de komst van een tweede studentenpartij in de faculteitsraden binnen sommige faculteiten de wens kan ontstaan zaken anders te organiseren – zoals de Open Fractievergadering binnen TLS – wilt Front hier graag met de betreffende partijen over in gesprek om samen tot gepaste oplossingen te komen. Deze partijen zullen hier op korte termijn over benaderd worden. Daarnaast is elke partij vanzelfsprekend welkom bij Front om eventuele vragen of opmerkingen over het plan te delen. 

Slot
Front neemt het initiatief met haar Active-partijen deel te nemen aan de faculteitsraadverkiezingen om in lijn met haar visie een meer uniform beleid tussen faculteiten en een optimale wisselwerking van informatiestromen tussen centraal en decentraal niveau te bereiken. Dit alles om de actieve student meer terug te geven voor zijn of haar stem, en een campus te creëren waar de student zich thuis voelt en zich op zowel academisch als persoonlijk vlak optimaal kan ontwikkelen!

Kandidaten Active lijsten 2020-2021

De volgende studenten zullen deelnemen aan de faculteitsraadsverkiezingen voor 2020-2021 namens de Active-partijen:

Benieuwd naar hun plannen voor volgend jaar? Bekijk dan het Partijprogramma