Bereikt 2020-06-10T20:27:58+01:00

Wat hebben wij dit jaar bereikt?

Front neemt een proactieve houding aan tegenover alles wat op haar pad komt. Dit betekent dat de activiteit niet alleen beperkt wordt tot een reactief beleid door alleen te reageren op de raadsstukken vanuit het College van Bestuur, maar het zelf indienen van initiatieven. Wij vinden het belangrijk om een zichtbaar aanspreekpunt te zijn voor de studenten, waardoor wij op de hoogte zijn van alle zaken die op de universiteit spelen. Front richt zich op het vinden van oplossingen en neemt een proactieve houding aan bij de vormgeving van het beleid. Wanneer wij mogelijkheden zien om de visie in actie om te zetten, zullen wij deze kansen aangrijpen en benutten. Wij vragen hierin de mening van de achterban en koppelen deze informatie ook terug naar studenten. Dit betekent dat de visie van Front tot uiting komt in haar acties. Hieronder vind je een overzicht van de zaken die wij dit jaar voor jou bereikt hebben.

Actieve student

Front is opgericht voor de actieve student, de filosofie van Front is gericht op het creëren van een optimaal studieklimaat voor de actieve studenten waarin zij voldoende ruimte krijgen en gefaciliteerd worden om deel te nemen aan extra curriculaire activiteiten. Wil je meer weten over de actieve student? Lees dan onze visie!

Wat hebben we bereikt?

Front heeft zich er hard voor gemaakt dat Tilburg University deel zou nemen aan de pilot collegegeld betalen per vak. Deze pilot stelt ondernemers, mantelzorgers en topsporters in staat om collegegeld te betalen per vak. Binnen deze pilot heeft Front ervoor gezorgd dat als er in een van de doelgroepen plekken leeg blijven deze opgevuld kunnen worden met ‘reserve’ studenten uit één van de andere twee doelgroepen. Tevens heeft Front ervoor gezorgd dat als een student het tweede semester start met flexstuderen deze niet aan de eis van 30 ECTS hoeft te voldoen, maar in plaats daarvan enkel 15 ECTS hoeft te behalen. Dit voorstel is tijdens de raad van 10 februari 2017 ingestemd. Dit jaar heeft Front een initiatief ingediend om de pilot uit te breiden naar aanleiding van een laag aantal aanmeldingen. In dit initiatief dient Front het verzoek in om ook bestuurders op te nemen in de pilot. Het antwoord van het College van Bestuur laat nog even op zich wachten, houd daarom onze social media kanalen in de gaten om op de hoogte te blijven.

Front is opgericht om de belangen te behartigen van studie-, sport- en studentenverenigingen. Front hecht dan ook vanzelfsprekend veel waarde aan de mogelijkheden tot een actief studentenleven. Om deze reden heeft Front zich er dan ook hard voor gemaakt dat studieverenigingen die te maken hebben met de verhuizingen en verbouwingen op onze campus beschikking krijgen over kwalitatief goede nieuwe ruimtes. Daarnaast vindt Front het belangrijk dat verenigingen voldoende zichtbaar kunnen zijn op de campus van Tilburg University. In samenwerking met TiGeAk heeft Front zich hard gemaakt voor het uitbreiden van de zichtbaarheid in gebouw Esplanade. Zo hebben wij onder andere toezegging gekregen over digitale schermen bij de ingang van gebouw Esplanade en bewegwijzering op de begane grond en in de lift.

Daarnaast heeft Front de WAT (Word Actief Tilburg) opgericht om actief zijn naast de studie te promoten onder studenten. Momenteel is Front bezig met het internationaliseren van de WAT, zodat de informatie over de mogelijkheden om actief te worden naast je studie ook voor internationale studenten toegankelijker wordt. Wil je meer weten over Word Actief Tilburg, klik dan hier.

Studenten die een topsport beoefenen, krijgen op Tilburg University speciale begeleiding en compensatie hiervoor. Front heeft ervoor gezorgd dat mensen die niet in aanmerking komen voor deze “Topsportstatus”, maar wel op andere gebieden een talent zijn, ook in aanmerking komen voor een speciale onderwijsregeling: de Talentstatus. Hierdoor kan een talentstatus niet alleen toegekend worden aan topsporters, maar ook aan: ondernemers, e-sporters, uitvoerende kunstenaars en sportcoaches.

Front is van mening dat E-sports ook een fysieke locatie verdient om hun sport uit te oefenen en hun vereniging een plek te kunnen geven op de campus. In de Universiteitsraad van 15 december 2017 heeft Front de eerste campus-gameroom van Europa gerealiseerd voor E-sportvereniging Link. Deze gameroom bevindt zich in Reitse Toren.

Arbeidsmarkt oriëntatie wordt steeds belangrijker en de universiteit wil ook meer aandacht schenken aan dit topic. Tot op heden organiseerden studie- en studentenverenigingen activiteiten die bijdragen aan deze arbeidsmarktoriëntatie. Na aandringen van Front heeft het College van Bestuur toegezegd dat zij samen zullen gaan werken met verenigingen om arbeidsmarktoriëntatie meer vorm te geven op Tilburg University in plaats van deze activiteiten over te nemen.

Front is groot voorstander van 21st century skills in het curriculum en is dan ook blij dat deze opgenomen zijn in het Tilburgs Onderwijs Profiel. Echter, moet de kwaliteit van deze skills wel voldoende zijn en moet de student deze als nuttig ervaren. Front heeft bij het College van Bestuur aangegeven, tijdens de universiteitsraad van 10 februari, dat softskills opgenomen moet worden in de cursusevaluaties, zodat de kwaliteit van de vakken wordt gemonitord. Front is namelijk van mening dat alleen een kwalitatief goede implementatie bij zal dragen aan een betere arbeidsmarktoriëntatie.

Naar aanleiding van een vraag vanuit de student voor het verruimen van het sportlessen aanbod heeft Front ervoor gezorgd dat er extra groepslessen beschikbaar zijn bij het sportcentrum waaronder de les X-core.

Internationalisering

Fractie Front vindt het van groot belang dat in het kader van internationalisering zowel de internationale als de Nederlandse student wordt bijgestaan. Onze visie op internationalisering kun je hier lezen.

Wat hebben we bereikt?

Vanwege een initiatief van Front over de flexibiliteit van de taalcursussen, ingediend in de zomer van 2018, vernieuwt het Talencentrum momenteel zijn Engelse taalcursussen. In het najaar van 2019 bieden zij de volgende cursussen specifiek voor studenten aan:

  • English for Argumentative Writing (6 ECTS)
  • English for Research Writing (6 ECTS)
  • English for Speaking and Pronunciation (3 ECTS)
  • English Presentation and Performance (3 ECTS)
  • English for Communicative Purposes (6 ECTS)
  • Improving Your English to C1 (6 ECTS)
  • Improving Your English to C2 (6 ECTS)
  • TOEFL Exam Training Bootcamp

Als je bepaalde cursus mist of suggesties hebt voor een cursus, neem dan gerust contact op met ons of de coördinator van de Engelse taalcursussen!

Afgelopen jaar heeft Front het College van Bestuur meermaals duidelijk gemaakt dat er een concreet plan moet komen om het tekort aan huisvesting voor internationale studenten op te lossen. Momenteel is de universiteit in gesprek met de gemeente en verschillende woningcorporaties om tot een oplossing te komen. Uiteraard blijft Front de ontwikkelingen monitoren en waar mogelijk nemen wij deel aan de discussie. Wat Front momenteel blijft doen is meer bewustzijn creëren omtrent het “dutch-only” probleem en hopen wij Nederlandse studenten de ogen te openen en meer te integreren met internationale studenten.

Een paar jaar geleden zijn de exchange regelingen aangescherpt. Front is echter van mening dat een exchange ervaring ook mogelijk moet zijn voor studenten die niet nominaal lopen en heeft er dan ook voor kunnen zorgen dat deze aanscherping werd versoepeld. Daarnaast is er op ons initiatief een uitzondering gemaakt voor het aantal studiepunten dat een student moet halen die in zijn 3e bachelorjaar een bestuursjaar doet van langer dan 4,5 maand. Voor deze bestuurders wordt namelijk dezelfde regeling getroffen als voor 2e jaars bachelorstudenten.

Daarbij heeft Front afgelopen jaar een initiatief ingediend om de selectieprocedures voor exchange aan te passen. In de ogen van Front moet niet alleen het cijfergemiddelde bepalend zijn voor de exchange maar ook de motivatie en extracurriculaire activiteiten. De gesprekken voor een nieuwe procedure lopen nog met het International Office en wij hopen snel samen met het International Office tot een alternatief te komen.

Front heeft tijdens de internationalization strategy aangekaart dat medezeggenschap toegankelijker moet worden voor internationale studenten. De oprichting van het onafhankelijke orgaan ISAP (International Student Advisory Platform) is daarbij een stap in de goede richting geweest. Front wil graag dat internationale studenten meer gehoord worden binnen de universiteit en werkt dan ook nauw samen met ISAP die er op initiatief van Front is gekomen.

In 2015 heeft Front een initiatiefvoorstel ingediend om het Engels van docenten te verbeteren. In de universiteitsraad van 10 februari is het implementatieplan voor het taalbeleid goedgekeurd waarin staat opgenomen dat alle medewerkers met een vast contract een Engelse taaltoets moeten doen. Als een medewerker deze test niet haalt wordt er met de desbetreffende leidinggevende een actieplan opgesteld om de Engelse taalvaardigheid te verbeteren. De eerste stappen naar het verbeteren van de Engelse taalvaardigheid van docenten is gezet!

Front heeft een initiatiefvoorstel ingediend om een exchangefilter te implementeren. Door middel van de exchangefilter zal het proces van het vinden van een passende exchange bestemming voor studenten gemakkelijker verlopen. Het gaat hierbij om een tool die het vergemakkelijken van de oriënterende fase en het proces tot het komen van de drie potentiële bestemmingen. Dit voorstel is tijdens de universiteitsraad van 10 februari 2017 ingestemd. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat deze filter in het voorjaar van 2018 in gebruik genomen kan worden.

Er is een begin gemaakt aan de internationalisering van Word Actief Tilburg, zodat de informatie over de mogelijkheden om actief te worden naast je studie ook voor internationale studenten toegankelijk wordt. Wil je meer weten over Word Actief Tilburg, klik dan hier.

Digitalisering

Digitalisering vindt plaats op meerdere vlakken, naast het digitaliseren van het onderwijs waar wij naar streven vinden wij het ook absoluut noodzakelijk om een goede online communicatie te hebben tussen studenten en de universiteit. Benieuwd naar onze visie op digitalisering? Lees dan verder.

Wat hebben we bereikt?

Front vindt het belangrijk dat de universiteit investeert in innovatief onderwijs, zoals videocolleges. Front merkt dat studenten hier behoefte aan hebben om verschillende redenen. Ten eerste kunnen studenten op deze manier de stof beter verwerken, gemist colleges inhalen en videocolleges gebruiken als naslagwerk voor het tentamen. Daarnaast kan het ook de kwaliteit van de colleges verbeteren. Docenten kunnen gegeven colleges terugkijken en op zijn/haar onderwijsvaardigheden reflecteren. Front zal zich ook in de toekomst in blijven inzetten voor meer videocolleges. Front zal in gesprek gaan met de faculteitsraden om professoren te stimuleren colleges te laten opnemen.

Naar aanleiding van een initiatief van Front is de TiU App geoptimaliseerd. Zo heeft Tilburg University push-notificaties ingesteld op het moment dat er een noodgeval plaatsvindt. Daarnaast kun je nu de studentenkaart opladen via de TiU app. Daarnaast kun je ook via de app precies bijhouden wat je uitgaven zijn, dit is wel zo praktisch als je printkosten wil declareren. Daarnaast is het ook mogelijk om boeken te reserveren en je studentenkaart op te laden via de TiU app.

Tijdens het Front Forum van 13 maart werd door studenten aangegeven dat ze de TiU app graag uit zouden breiden met de mogelijkheid om je in te schrijven voor de sportlessen in het sport centrum. Fractie Front is gelijk aan de slag gegaan met deze wens en nu, twee weken later, is deze functie toegevoegd aan de TiU app. Helaas draait het systeem vooralsnog alleen op iOS apparaten. De mogelijkheden om de functie uit te breiden naar Android worden onderzocht.

Tot voorheen moest kon je de studentenkaart alleen in de bibliotheek opwaarderen of moest je een computer tot je beschikking hebben. Fractie Front was van mening dat dit makkelijker moest kunnen en is met LIS (Library and IT services) om tafel gegaan. Vanaf dit collegejaar kun je de studentenkaart opladen via de app. Daarnaast kun je via de app ook precies bijhouden wat je uitgaven zijn, wel zo praktisch als je je printkosten wil declareren.

Sinds dit collegejaar kun je gemakkelijk boeken reserveren via de TiU app.

Front vindt het enorm belangrijk dat problemen snel worden opgelost wanneer studenten deze ondervinden. Front ervaart dat er soms lange rijen staan bij onder andere de Student Desk, waardoor studenten veel tijd verliezen. Op initiatief van Front gaat er nu gestart worden met een pilot chatsysteem, allereerst bij de bibliotheek en later ook bij de marketing- en communicatieafdeling en de Student Desk.

Living Campus

Front vindt het belangrijk dat studenten zich thuis voelen op de campus van Tilburg University. Benieuwd naar onze visie op Living Campus? Lees dan verder.

Wat hebben we bereikt?

Op initiatief van Front is het aantal watertappunten uitgebreid. Naast de watervoorzieningen buiten, bijvoorbeeld bij de buitenwerkplekken naast Warande, heeft Front gerealiseerd dat er nu ook watertappunten in de gebouwen beschikbaar zijn. De watertappunten zijn te vinden in de gebouwen A, C, D, M, P, W, de UB én het sportcentrum.

Gezien de groei van de universiteit en het toenemende aantal studenten, staat er een enorme druk op het aantal studentwerkplekken en voornamelijk werkplekken met een computer. Front heeft dit aangekaart door een memo te schrijven met daarin een aantal voorstellen voor oplossingen voor dit probleem. Naar aanleiding van dit memo is gebouw Goossens tijdens de tentamenperiodes ook in het weekend geopend.

Het is Front een aantal jaren geleden al opgevallen dat het gezonde studieklimaat van de bibliotheek steeds meer onder druk staat. Daarom heeft Front destijds een initiatief ingediend over toegangspoortjes in de universiteitsbibliotheek, om ervoor te zorgen dat voornamelijk in de piekperiodes alleen studenten van Tilburg University toegang hebben tot de bibliotheek en de druk op het aantal studentwerkplekken afneemt.

Voor Front is het van groot belang dat de faciliteiten voor de student zo optimaal mogelijk zijn en dat de campus van zo veel mogelijk gemakken is voorzien. Om deze reden heeft Front een aantal jaar geleden het initiatief ingediend voor het plaatsen van magnetrons in verschillende gebouwen op de campus, dit zodat studenten zelf eten kunnen meenemen en opwarmen op de campus in plaats van volledige afhankelijkheid van de cateraar.

Waarom zijn er eigenlijk magnetrons op de campus?
Front en TiU International (medewerkersfractie) vorig jaar een initiatiefvoorstel ingediend om magnetrons te laten plaatsen op de campus. Wij kregen namelijk veel klachten van zowel nationale als internationale studenten en medewerkers dat het eten in de Mensa niet altijd naar hun smaak was. Door de magnetrons kan iedereen zijn eigen eten meenemen en opwarmen op de campus.

Voor het einde van dit academisch jaar zullen er 55-60 extra werkplekken gerealiseerd worden in gebouw Reitse Poort. Fractie Front heeft het werkplekken probleem echter meerdere malen aangekaart. Hierdoor komt er in de raad van 7 april 2017 een voorstel voor te liggen over meer werkplekken op de campus, namelijk 45 werkplekken in gebouw Dante en 36 werkplekken in Montesquieu. Indien dit voorstel ingestemd wordt zullen er uiterlijk in augustus extra werkplekken zijn afgerond zodat deze werkplekken bij de start van het nieuwe collegejaar beschikbaar zijn.

Op verzoek van Fractie Front zijn in 2015 bij Warande, Cobbenhagen en het Restaurant buitenwerkplekken gerealiseerd. Fractie Front heeft vernomen dat de buitenwerkplekken erg gewaardeerd worden door studenten. In de raad van 7 april 2017 komt dan ook een stuk voor te liggen om het aantal buitenwerkplekken uit te breiden. Het betreft een uitbreiding van extra buitenwerkplekken bij Cobbenhagen (50), Tias (8), Simon (14) en tussen Dante, Restaurant en Zwijssen (18).

Nadat bleek dat studenten behoefte hadden aan een plek om privé te bellen, heeft Front een telefooncel gerealiseerd. Op deze manier kunnen studenten ongestoord hun telefoongesprek houden.

De druk op studenten groeit, door hogere eisen vanuit de arbeidsmarkt en het leenstelsel kampen meer en meer studenten met verschijnselen van stress en burn-outs. Dit gaat Front aan het hart en Front blijft zich hard maken voor de belangen van studenten. Om deze reden heeft Front vorig jaar een initiatief ingediend om het aantal student decanen en studentpsychologen uit te breiden, met succes. Dankzij het initiatiefvoorstel is het aantal studentpsychologen met 0,2 FTE toegenomen en is het aantal decanen uitgebreid met 25% voor ten minste drie jaar.

Op initiatief van Front zijn er op diverse plekken extra fietsenrekken geplaatst. Zo heeft Reitse Poort en Toren fietsrekken en zijn er ook aan de voorzijde van het Esplanade gebouw extra fietsenrekken geplaatst.

Regelmatig stond er een rij voor de printcomputer in de bibliotheek, daarom is er op initiatief van Fractie Front een extra printcomputer geplaatst in de bibliotheek.

Front is van mening dat E-sports ook een fysieke locatie verdient om hun sport uit te oefenen en hun vereniging een plek te kunnen geven op de campus. In de Universiteitsraad van 15 december 2017 heeft Front de eerste campus-gameroom van Europa gerealiseerd voor E-sportvereniging Link. Deze gameroom bevindt zich op de tweede verdieping van de Reitse Toren.

Een onderdeel van de living campus is het fietsklimaat op Tilburg University. In het kader van het verbeteren van het campusgevoel en hiermee ook het fietsklimaat heeft Front een initiatief ingediend voor een commerciële fietsenmaker op de campus. Naar aanleiding van dit initiatief heeft Tilburg Fietsen zich gevestigd op onze campus.

Naar aanleiding van een initiatief van Front is het Campuscafé opgericht. Dit café is van maandag tot en met donderdag van 16:00 tot 19:00 uur geopend en wordt gecoördineerd door studenten. Om het campusgevoel te stimuleren zijn werknemers en studenten beiden welkom op alle doordeweekse dagen. Je kunt hier darten, tafelvoetballen en bier wordt verkocht tegen een lage prijs.

Dit jaar heeft Front een initiatief ingediend in de universiteitsraad omtrent verkeersveiligheid op de campus. Dit initiatief is goedgekeurd en er zullen een aantal maatregelen getroffen worden om scooters, motoren, auto’s en vrachtauto’s te weren van de campus. Als gevolg hiervan zal de drukte op de campus worden gereduceerd en neemt de veiligheid voor de student toe.

Blijf op de hoogte!

Wil je graag op de hoogte blijven van zaken die op de universiteit spelen en onze plannen? Volg ons dan via onderstaande buttons!

Wil je graag meedenken en meepraten over onze Universiteit? Kijk dan naar de mogelijkheden voor de Medezeggenschapsvereniging!

Word lid!