Instellingscollegegeld

Instellingscollegegeld

Tijdens de vergadering van de Universiteitsraad op 5 december heeft Fractie Front een rondvraag gesteld over het instellingscollegegeld. Uit documenten die wij hebben ontvangen blijkt namelijk dat op verschillende instellingen het gevraagde instellingstarief hoger ligt dan de daadwerkelijke kosten. Hier lopen ook verschillende rechtszaken over. De Stichting Collectieve Actie Universiteiten heeft gevraagd om een nadere onderbouwing voor deze verhoging. Het is aan de universiteiten om aan te tonen dat deze tarieven in redelijk verband staan met de werkelijke kosten.

Nu de universiteiten hier niet in toe staat blijken heeft SCAU hen voor de rechter gedaagd. Het is nu aan de rechter om te bepalen of de hoogte van de tarieven door de juridische beugel kunnen.

Mede door deze informatie heeft Fractie Front een rondvraag gesteld waarin wij vroegen naar de kostenberekening van deze instellingsgelden. Aangezien de universiteit aangeeft dat deze kostendekkend moeten zijn, willen wij graag inzien wat deze kosten zijn om deze te kunnen vergelijken en kunnen vaststellen dat de gelden ook echt de kosten alleen dekken. De universiteit mag volgens Fractie Front hier namelijk geen winst op maken. Nu is in de Commissie Financiën en Infrastructuur toegezegd dat hier in een vertrouwelijke vergadering, wegens concurrentiegevoelige informatie, op wordt teruggekomen. 

At the meeting of the University Council on the 5th of December, Student Party Front asked about the institutional rate. Documents that we have received make it clear that the institutional rate at several institutions is higher than the actual costs. The “Stichting Collectieve Actie Universiteiten” has asked for a further substantiation for these high costs. It is up to the universities to show that these rates are reasonable in relation to the actual costs.

Now the universities did not show the reason for the high costs, SCAU has sued them in court. It is up to the court to determine whether the level of rates can is legal.

Partly because this information has Student Party Front asked for the cost calculation of this institutional rates. Since the university indicates that it should be cost effective, we would like to understand what those costs are and to compare them and determine that the rates indeed only cover the costs. According to Student Party Front, the university should not make a profit here. In the CommitteeFinance and Infrastructure it is promised to give insight in the cost calculation during a confidential meeting, due to competitive information.

 

2015-02-25T11:10:32+01:00 februari 25th, 2015|Categories: Actueel, Nieuws, Voorpagina|Tags: , , , , |0 Comments