Studentenstatuut

Studentenstatuut

Vandaag is in de vergadering van het Dagelijks Bestuur gesproken over het studentenstatuut. Hierin zijn verschillende veranderingen opgenomen. Deze veranderingen hebben te maken met wijzigingen in de WHW en/of Structuurregeling.

Allereerst wordt de bekostiging voor het te laat inschrijven voor tentamens verlaagd. Deze bekostiging was eerst €25,- en wordt nu verlaagd naar €20,-. Na overleg tussen het Interstedelijk Studenten Overleg, de Landelijke Studenten Vakbond, de VSNU en de Vereniging Hogescholen, heeft de minister laten weten dat zij het voornemen heeft om de wet aan te passen, zodat deze verlaging mogelijk is.

Daarnaast is het binnenkort niet meer toegestaan om binnen gebouwen van de universiteit te roken met een e-sigaret. Dit omdat het roken van deze e-sigaretten een verkeerd signaal afgeeft.

Tenslotte heeft Fractie Front aangegeven dat studenten qua anr en studieresultaten geen privacy hebben. Iedere student is op te zoeken in het adresboek, met bijbehorend administratienummer, u-nummer en soms zelfs telefoonnummer. Deze kwestie wordt op ons verzoek nu uitgezocht.

Today at the meeting of the Executive Board Committee discussed the house rules for students. Herein, various changes have been recorded. These changes have to do with changes of the WHW.

First, the fine for registering too late for exams is reduced. First, this funding was € 25,- and is now reduced to € 20,-. After consultation between the Interstedelijk Studenten Overleg, the Landelijke Studentenvakbond, the VSNU and the Vereniging Hogescholen the minister has indicated that she intends to change the law so that this reduction is possible.

In addition, it will soon no longer be allowed to smoke inside university buildings with an e-cigarette. This is because smoking the e-cigarette will send a wrong signal.

Finally, Student Party Front indicated that students in terms of anr and study results have no privacy. Every student can be looked up in the address book, with accompanying administration number, u- number and sometimes even phone number. This issue is now sorted out at our request.

2015-06-25T12:37:37+01:00 juni 25th, 2015|Categories: Actueel, Nieuws, Voorpagina|Reacties uitgeschakeld voor Studentenstatuut