Universiteitsraad 10 oktober

Universiteitsraad 10 oktober

Project plan Risk Inventory and Evaluation (UR 2420)

De Risico Inventarisatie & Evaluatie, de zogenaamde RI&E, is verplicht voor alle werkgevers. In de Arbowet staat dat elk bedrijf en zijn werkgevers moeten onderzoeken of het werk mogelijk een negatieve invloed kan hebben op de gezondheid en veiligheid van werknemers. In deze Universiteitsraad heeft het bestuur aangekondigd dat de RI&E opnieuw zal worden gedaan. Wij als Front waren blij om te zien dat wij als universiteitsraad bij verschillende aspecten van het proces betrokken zullen worden. Omdat het slechts een actieplan is, zijn er geen concrete bevindingen besproken. Deze zullen echter, als we ze hebben, naar jullie gecommuniceerd worden!

Monitoring Action Plan 2018-2021 (UR 2421)

Het document is een voortgangsrapportage op basis van de actielijnen uit het strategisch plan van de universiteit. Het geeft ons een overzicht per actielijn. De onderwerpen verschillen van “Onderwijs” tot “Onderzoek” of “Cultuur en Governance” en zijn verdeeld in verschillende sub-actielijnen. In de voorbesprekingen hebben we onze zorgen geuit over de besluitvorming m.b.t.  karaktervorming binnen het Tilburgse Onderwijsprofiel. We hopen dat, na het organiseren van een Front Forumavond over dit onderwerp, dit in de nabije toekomst geen probleem meer zal zijn. Daarnaast hebben we benadrukt dat groei nog steeds een belangrijk onderwerp is in onze agenda’s, ondanks dat dit bij het monitoren werd beschreven al ‘geslaagd’.

Financial management Report 2019 up to and including April (UR 2422) 

Het financiële management rapport (Marap) geeft een actuele prognose van de financiële exploitatie van Tilburg University in vergelijking met de begroting 2019. In de hoofdlijnen wordt er gekeken naar de ontwikkelingen in het onderwijs en onderzoek, investeringen huisvesting en ICT, en de liquiditeitsprognose. Hoewel het doel van dit stuk meer evaluatie gericht is, heeft Front vragen gesteld bij de vergaderingen en Universiteitsraad over de groei, en de daarbij behorende druk op de faciliteiten. Zo is er voor aankomend jaar weer een Numerus Fixus ingesteld voor de studie Psychologie, Front ziet dit als een positieve ontwikkeling en heeft het College van Bestuur om opheldering gevraagd of er aankomende jaren nog meer maatregelen getroffen worden omtrent de groei en het instellen van Numerus Fixus. Het bestuur geeft aan dat de groei groot is, maar nog wel onder controle. Verder worden aanvragen voor Numeri Fixi 1,5 jaar van tevoren op facultair niveau ingediend. Het College van Bestuur doet er alles aan om de studenten zoveel mogelijk te voorzien in onze behoeften, zoals het mee laten groeien van het personeelsbestand.

Dialogue and Do (UR 2424)
Dit actieplan bevat mogelijkheden om de ondersteunende diensten van Tilburg University te verbeteren. Het plan dient als verdere uitwerking van een aantal activiteiten die Tilburg University gaat ondernemen voor de actielijnen 15, 16 en 17 van het strategisch plan 2018-2021.
De actielijnen worden als volgt omschreven:
Actielijn 15: een  dienstverleningsmentaliteit ontwikkelen die studenten en wetenschappers centraal stelt.
Actielijn 16: ondersteunende processen harmoniseren en een efficiënte inrichting van de processen garanderen. 
Actielijn 17: een sterk partnership tussen de faculteiten en University Services ontwikkelen.  

Binnen actielijn 16 zullen ‘grote’ projecten worden opgenomen:
1. Alignment van Business Intelligence Inrichten Business Intelligence met tijdige, juiste en volledige informatie die ondersteunend is aan het maken van de juiste beslissingen.
2. Alignment en harmonisatie van processen, producten & systemen Inrichten van (end-to-end) processen en opstellen van harmonisatieagenda voor processen, producten en systemen. 

Quickwins’ zal ook worden opgenomen binnen actielijnen 15, 16 en 17:
1. Afstemmen en coördinatie bij het opstellen en monitoren tijdens de nieuwe strategie-periode. 
2. Doorbreken van schotten tussen de divisies
3. Meer integraal benaderen van University Services
4. Zorgen voor meer inzicht in behoeften academici en studenten 

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit (UR 2425)

De Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit is aangepast door het College van Bestuur omdat de Gedragscode van het VSNU over Wetenschappelijke Integriteit in 2018 is aangepast. Tilburg University moet haar klachtenprocedure daarop afstemmen. In deze vernieuwde procedure worden technische en/of procedurele aspecten verhelderd. Front heeft een positief advies op dit stuk gegeven en was blij met de energie die in dit document is gestoken, aangezien Front wetenschappelijke integriteit als een basisconditie voor een gezond studieklimaat ziet. De aanstelling van commissies gaat binnenkort lopen, waarbij naar een diverse samenstelling tussen mannen en vrouwen gekeken zal worden. 

 

2019-10-11T15:01:36+01:00 oktober 10th, 2019|Categories: Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Universiteitsraad 10 oktober