Universiteitsraad 2 april

Universiteitsraad 2 april

Annual report occupational, health, safety, environment (UR 2465)Om goede werkomstandigheden te waarborgen, streeft Tilburg University naar verbetering van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn op het werk. In dit jaarverslag wordt een korte evaluatie gegeven van de belangrijkste kwesties op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu op het werk die in 2019 op de Universiteit van Tilburg aan de orde zijn gekomen. Tijdens de vergadering in december 2019 heeft de Universiteitsraad (UC) al de belangrijkste maatregelen besproken die in 2020 moeten worden genomen in het “Arbo-, veiligheids- en milieuplan 2020”. Er zijn geen nieuwe onderwerpen aan het licht gekomen. Daarom bevestigde het Front de huidige stand van zaken. Hoewel dit een onderwerp is dat betrekking heeft op de arbeidsomstandigheden van het personeel, blijven we de arbeidsomstandigheden voor studenten en studentenbestuurders van de Universiteit van Tilburg of, in de huidige zaken: thuis, controleren. 

Kwaliteitsafspraken (UR 2466)
Om het geld dat bespaard is door de afschaffing van de basisbeurs nuttig te besteden heeft Tilburg University goedkeuring voor haar kwaliteitsafspraken nodig, die tot op heden nog niet is gegeven. Na een voormalig negatief advies van de NVAO zijn de plannen verbeterd. Zo zijn de doelen en beleidsacties per thema van de kwaliteitsafspraken geconcretiseerd en zijn de faculteitsraden betrokken bij het maken van monitorsystemen om de uitvoering van de plannen te controleren. De plannen hebben als doel direct het onderwijs voor de student te verbeteren. Op 8 juni zal de NVAO opnieuw een bezoek brengen aan onze universiteit en de nieuwe plannen beoordelen.

Intentieverklaring tot onderzoek overdracht opleidingen Fontys aan TiU-TST (UR 2467)
Het College van Bestuur van Fontys acht de continuïteit van twee kleine opleidingen, die als enige door Fontys in Utrecht worden aangeboden, kwetsbaar als ze op zichzelf staan. De decaan van TST en het College van Bestuur zien een overdracht als een mogelijkheid om de onderwijsportefeuille van TST te verbreden en te versterken. Verkennende gesprekken over de mogelijkheid van een overdracht zijn al enkele jaren aan de gang. Het doel van de overdracht is om de continuïteit en kwaliteit van het hoger katholiek theologisch onderwijs in Nederland te waarborgen. Er kan een organisatorische eenheid ontstaan met meer studenten en een gezamenlijk personeelsbeleid. Voor alle betrokken opleidingen biedt het extra zekerheid voor de continuïteit, extra loopbaanperspectief voor het personeel en meer mogelijkheden voor doorlopende leerlijnen en onderwijsontwikkeling. De intentieverklaring maakt het mogelijk om de komende maanden te starten met interne financiële onderzoeken, evaluaties en de ontwikkeling van formele voorstellen. Front is benieuwd hoe een mogelijke toekomstige samenwerking eruit zal zien en adviseert daarom positief over dit document. Wanneer beide partijen meer informatie of een meer specifiek idee van het concept hebben, zal Front (en dus jullie) meer horen.

 Monitoring action lines  (UR 2469)
De voortgang van de implementatie van het strategisch plan van Tilburg University wordt twee keer per jaar gemonitord. Hiervoor is een strategisch monitoring dashboard ontwikkeld met een overzicht van de gehele strategie en een overzicht per actielijn van het strategisch plan. We stelden enkele vragen over de stand van zaken met betrekking tot het Tilburgse Onderwijsprofiel, aangezien het ‘karakter’ gedeelte nog wat aandacht nodig heeft. We boden aan om waar mogelijk te helpen, aangezien we al een Front forum lunch over dit onderwerp hebben georganiseerd. Front adviseerde positief over dit document en zal de uitwerking van de actielijnen nauwlettend blijven volgen. 

Initiatief Front: Student-assistenten om productie van kennisclips te ondersteunen

Deze universiteitsraad heeft Front een initiatief ingediend om student-assistenten aan te nemen om professoren te helpen met het maken van kennisclips. Kennisclips bevatten PowerPoints en animaties die complexer te maken zijn dan normale PowerPoints en kunnen daarom veel moeite en tijd kosten om te maken, terwijl de werkdruk van personeel al hoog is. Daarom ziet Front het inzetten van studenten die deze kennis vaak makkelijk in de vingers hebben en hiermee tevens extra baanmogelijkheden krijgen als een efficiënte oplossing. Op deze manier hopen we dat kennisclips vaker gemaakt worden, wat voor de student in zijn leerproces een groot voordeel kan zijn. Benieuwd naar het initiatiefvoorstel? Kijk onder het kopje ‘Front’ → ‘Initiatieven’. 

Rondvraag: financiering verenigingen in de corona crisis
Omdat Front studentenverenigingen als van grote waarde op de universiteit ziet en van verenigingen zorgen hoorde wat betreft hun financiële positie in de corona crisis, gaat Front de komende tijd een inventarisatie opnemen van de status zodat samen met het CvB gekeken kan worden naar mogelijke ondersteuning.

2020-04-04T22:03:33+01:00 april 4th, 2020|Categories: Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Universiteitsraad 2 april