Universiteitsraad 12 december

Universiteitsraad 12 december

(Hoofdlijnen) Budget Tilburg University (UR 2435)
Deze universiteitsraad lag de begroting 2020 te tafel. De universiteitsraad heeft instemmingsrechten op de hoofdlijnen van de begroting en adviseert over de begroting zelf. De hoofdlijnen van de begroting bezorgde de nodige discussies in de raad. Het college van bestuur gaf in de begroting aan de beschikbare lumpsum van 2020 toe te willen voegen aan de algemene reserve. Zowel de personeels fracties als de studenten fracties zien dit budget liever naar de faculteiten gaan. Dit was in het verleden vanzelfsprekend en de fracties stemde hierdoor negatief op de hoofdlijnen van de begroting. Dit betekende dat de hele begroting afgewezen was, maar omdat de fracties unaniem positief keken naar de andere zaken omtrent de begroting is, in overleg met de fracties en het college, besloten de lumpsum die nog ter discussie stond te bevriezen. Het college van bestuur heeft positief advies op de algemene begroting, maar mag de lumpsum nog niet toekennen, hierover wordt in het voorjaar opnieuw vergaderd.

Studeren zonder belemmering (UR 2437)
Afgelopen november heeft Tilburg University het beleid ‘Studeren zonder beperking’ herzien om noodzakelijke en geschikte aanpassingen voor studenten met een beperking te kunnen faciliteren, met het doel om studeren door deze studenten zoveel mogelijk gelijk te maken aan studeren door andere studenten. In het beleidsdocument is eerst beschreven wat de universiteit al doet op dit gebied, zoals aan fysieke toegankelijkheid, tentamen-faciliteiten en meldpunten. Ten tweede zijn mogelijke verbeterpunten beschreven, zoals een betere basiskennis over beperkingen bij personeel en anonieme registratie van beperkingen in Osiris (zodat makkelijker in aangepaste examenfaciliteiten kan worden voorzien). Front heeft een positief advies gegeven op dit document en is blij dat de universiteit aan dit onderwerp werkt. Ook hebben we aangekaart dat rolstoeltoegankelijkheid mee moet worden genomen indien het Tilburg University treinstation wordt verbouwd de komende jaren.

Tilburg University Language Policy evaluation (UR 2439)
In het document werd het Engelse taalbeleid besproken. In dit stuk wordt het engelse niveau van docenten geëvalueerd en wordt gekeken naar hoeveel docenten een bepaald engels niveau beheersen. We merkte op dat het engels van sommige docenten wellicht wel goed is, of aan het verbeteren, maar dat er nog wel klachten komen vanuit de studenten over de verstaanbaarheid van docenten. We wilde daarom nog wat vragen aan het college stellen om te vragen hoe ze dit willen aan gaan pakken, zonder dat de werkdruk onder de docenten te groot wordt. Daarnaast is het budget ook een belangrijk punt. Wie gaat er voor betalen?
Tijdens de voorbespreken is het idee gekomen om een deel van de kwaliteitsafspraken hier aan te besteden. Echter, Fronts mening hierin is dat het lastig wordt om tijdig een goed plan te schrijven over die bestedingen die door de faculteitsraden besproken kunnen worden. Het college was het hier mee eens.
Desalniettemin heeft het college aangegeven om steeds te blijven kijken hoe het engels verbeterd kan worden. Wij als Front zijn hier dan ook erg tevreden over en hebben dan ook positief geadviseerd over dit stuk. We zullen blijven monitoren tot we resultaat zien!

Senior University Teaching Qualification (UR 2440)
De Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) is erop gericht senior onderwijstaken te professionaliseren. Docenten met deze status hebben bijvoorbeeld onderwijsprojecten op curriculumniveau opgezet, het thesis-proces verbeterd of ICT-innovaties bedacht. Het beleid rondom deze kwalificatie is herzien om aan te sluiten op een van de actielijnen in het Strategisch Plan van de universiteit, namelijk 3: de waarde van onderwijs verhogen en de kwaliteit van onderwijs en onderwijspersoneel verbeteren.
Omdat digitalisering hoog op de agenda staat bij Front en een van de keuzemodules binnen het trainingsprogramma ‘ICT en Onderwijs’ is, hebben we het College van Bestuur gevraagd of het aan docenten al wordt gecommuniceerd dat digitalisering in onderwijs een van de focuspunten van de SKO is en dat projecten die hierbij passen dus een mooie mogelijkheid zijn om een SKO te behalen. Het College van Bestuur heeft hierop geantwoord dat dit expliciet zal worden opgenomen in de wervingsflyer. Ook hebben we nagevraagd of een gelijke verdeling van SKO-kandidaten en SKO-gekwalificeerden wordt gemonitord over alle faculteiten om de kwaliteit van bijvoorbeeld colleges gelijk te houden, waar ook op instemmend werd gereageerd.

Mobility policy (UR 2441)
De Mobility policy is een beleidsstuk met betrekking op de reismogelijkheden rondom Tilburg Universiteit die de ambities en doelstellingen uitzetten. Hierin staan ook voorstellen voor de lange en korte termijn. Tilburg Universiteit heeft sterke doelen bepaald richting een duurzamere universiteit. De klimaatcrisis is serieus en de universiteit zal haar verantwoordelijk nemen. Werknemers en studenten moeten voorbereid zijn op mogelijke gedragsveranderingen. De mobiliteitsdoelstellingen geformuleerd in dit stuk zijn het verminderen van het gebruik van niet duurzame transportmiddelen voor woon en werkverkeer voor studenten, werknemers, en zakelijk vervoer, het behouden en verbeteren van de toegankelijkheid van de campus, en het behouden en versterken van de groene campus. In dit document, de universiteit heeft zichzelf flinke ambities gezet richting een duurzamer reis-milieu, en fatsoenlijke parkeerfaciliteiten die efficiënt gebruik maken van de middelen en ruimte die ongemak voor de buurt wegneemt. Het beleid is in gedeeltes gebaseerd op onderzoek naar woon en werkverkeer, onderzoek omtrent drukte parkeergelegenheden, advies van een externe partij, en een analyse van de ecologische voetafdruk. Verder is de universiteit aan het samenwerken met gemeente Tilburg over hoe het autoverbruik van medewerkers, studenten, en externe partijen kan verminderen aangaande campus bezoek. De universiteitsraad wordt op de hoogte gehouden omtrent de ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid en mobiliteit en heeft een adviserende en initiërende rol wanneer gedragsverandering van studenten noodzakelijk wordt geacht.

Pilot PhD Psychologist (UR 2442)
Afgelopen zomer heeft de werknemerspartij Independents een initiatief ingediend waarin gevraagd werd om indienstneming van een PhD-psycholoog binnen het studententeam. Omdat dit goed bevalt op andere universiteiten, start de universiteit nu een pilot van 2 jaar met 1 PhD-psycholoog binnen het team studentenpsychologen. Front vindt het welzijn en daarmee functioneren van zowel reguliere studenten als PhD-kandidaten belangrijk. Daarom hebben we nagevraagd of deze extra PhD-psycholoog invloed heeft op de capaciteit van studentenpsychologen, waardoor studenten minder snel bij een studentenpsycholoog terechtkunnen. Dit is gelukkig niet het geval, omdat de psycholoog waar PhD-kandidaten terecht gaan kunnen extra FTE krijgt.

iStudent app (UR 2444)
Vanwege het veranderende applicatielandschap heeft de huidige iStudent app zijn belangrijkste voordelen voor TiU-studenten verloren en zal hierdoor worden uitgefaseerd. Wel ziet Front relevantie in de digitalisering van functies op de universiteit. Hiervoor heeft Front een memo geschreven over de mogelijke visie en inhoud van een campus map applicatie. Door de unieke GPS-functie op mobiele telefoon applicaties kunnen studenten, medewerkers en externen zien waar zij zich bevinden op de campus. Ook biedt GPS ruimte voor navigatie in gebouwen, zoals naar voorzieningen als toiletten, computers, collegezalen, parkeerplaatsen en printers. Dit concrete overzicht van de campus kan zorgen voor minder stress, tijdverlies en onzekerheid.

2019-12-12T16:39:05+01:00 december 12th, 2019|Categories: Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Universiteitsraad 12 december