Universiteitsraad 9 juli

Universiteitsraad 9 juli

Board Grants (UR 2501)
De werkgroep Board Grants is opgericht als vervolg op de werkgroep Aanpassing van de Board Grants System om aan de hand van objectieve criteria te onderzoeken hoeveel fulltime bestuursfuncties er momenteel zijn en hoe deze financieel moeten worden beloond. Het maximale bedrag dat hiervoor beschikbaar is, is €80K. Daarnaast is besloten dat de bestuurssubsidies met ingang van september 2020 worden geïndexeerd op basis van de indexering van het wettelijk collegegeld. Deze aanpak is dus het alternatief voor het collegegeldvrije jaar voor bestuursleden en flexibel studeren.

Het College van Bestuur van Tilburg University erkent dat er verschillende bestuursfuncties van substantiële omvang zijn die veel tijd vergen. Tegelijkertijd wil het bestuur deze studenten de mogelijkheid blijven bieden en hen stimuleren om gedurende een bestuursjaar een aantal studiepunten te behalen. Het studentenwelzijn is hierbij uitgangspunt, en meer specifiek een effectieve balans tussen studeren en andere activiteiten. 

Wij als  Front zijn zeer verheugd te zien dat het bestuur bereid is meer te investeren in de studentenbesturen. Actief zijn naast je studie is iets wat Front erg belangrijk vindt en daarom waarderen we het gebaar van het universiteitsbestuur.

Process budget request housing and IT compartment  (UR 2502)
Het College van Bestuur wil de discussie over het budget van het huisvestings compartiment strategischer en minder operationeel maken. Zij stellen een nieuwe procedure voor waarbij belangrijke besluiten ter advisering aan de universiteitsraad worden voorgelegd en andere meer operationele besluiten door het College van Bestuur worden genomen. De meeste voorstellen worden in het FIRMa opgenomen, waarop de universiteitsraad adviesrecht heeft. Technische vervangers worden ter goedkeuring voorgelegd aan het college van bestuur en de raad wordt achteraf op de hoogte gesteld in de tweede nota van wijzigingen.

FIRMA (UR 2504)
Het concept FIRMa 2021 – 2025 schetst het verwachte financiële middelen kader van Tilburg University. De facultaire prognoses voor onderwijs en onderzoek zijn daarvoor de basis. De geschetste kaders dienen als basis voor de begrotingen die de beheereenheden later dit jaar opstellen. Tilburg University verwacht een verdere stijging van het middelenkader voor de planperiode 2021 – 2025, wat aansluit bij Tilburg University’s strategische doel om een gecontroleerde en duurzame groei te realiseren. 

Met ingang van 2018 is jaarlijks m€ 4 beschikbaar voor universiteitsbrede strategische initiatieven via het compartiment Strategie. De middelen voor de strategie 2018-2021 zijn bijna volledig verdeeld. Niet-bestede middelen kunnen worden aangewend voor plannen die passen binnen de strategie. Deze middelen worden ingezet voor meer waardering en kwaliteit van het onderwijs en onderwijzend personeel, promotie van diversiteit en inclusiviteit en voor operationele uitmuntendheid. 

Er zijn verder plannen om te investeren in een nieuwe roosterapplicatie, wat noodzakelijk is om de beschikbare zaalcapaciteit voor het primaire onderwijsproces (hoorcolleges, werkcolleges, toetsen, etc.) beter te kunnen benutten.

In het FIRMa is, in afwachting van de uitkomst van de besprekingen tussen de betrokken partners over gezamenlijke bijdragen aan JADS 2.0, een voorlopige pm-reservering opgenomen als vaste voet voor JADS Den Bosch. Front heeft vragen gesteld over JADS (Jheronimus Academy of Data Science) en de pm-reservering. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de raad en in Oktober wordt de raad hier verder over ingelicht.

Het is nog te vroeg om een inschatting te maken van het effect van Covid-19. In de doorrekening van het FIRMa wordt uitgegaan van de prognoses zoals door de faculteiten afgegeven voordat de Covid-19 crisis uitbrak. De financiële gevolgen voor het lopende studiejaar 2019-2020 lijken vooralsnog beperkt en de financiële positie van Tilburg University is gezond. De algemene reserves zowel op decentraal als centraal niveau bieden ruimte om de mogelijk negatieve effecten tijdelijk op te vangen. Er zijn verder geen nieuwe plannen ingediend die ten laste van de facultaire reserves worden gebracht. 

MARAP (UR 2505)
Dit managementrapport voorjaar 2020 is opgesteld tegen de achtergrond van de COVID19-crisis. Het financieel managementrapport geeft inzicht in de financiële ontwikkeling gedurende dit jaar ten opzichte van de begroting 2020. Het bevat tevens een prognose voor het bedrijfsresultaat 2020. De beheerseenheden  geven aan dat de crisis dit jaar effect kan hebben op de voor de exploitatie belangrijke parameters zoals: Instroom (internationale) studenten per september 2020 en daarmee de ontwikkeling van de collegegelden dit jaar. Kosten door versneld ontwikkelen van online onderwijs en de invoering van online tentaminering; Inkomsten uit de organisatie van evenementen, claims van leveranciers; Omzet onderzoeksprojecten;  Invulling van vacatures gecombineerd met minder mobiliteit huidige WP-staf. De eenheden hebben in hun prognose een eerste inschatting gemaakt van deze effecten. De beheerseenheden geven aan dat het lastig is de effecten in de tweede helft van dit jaar in te schatten. Tegenover de extra kosten en  minder opbrengsten staan ook plussen: minder buitenlandse studenten maar waarschijnlijk meer Nederlandse studenten, derving van  inkomsten maar minder reiskosten. Al met al zijn de prognoses van de beheerseenheden met veel onzekerheid omgeven. De komende  maanden zullen de effecten duidelijker worden.

Review Midterm Impact Program (UR2506)
Het ‘Impact Program’ van de universiteit is gerelateerd aan actielijn 7 van het Strategisch Plan: ‘‘Stimulate Coherence and cooperation among research programs, increase our societal impact and visibility of that impact’. In dit stuk zijn aanbevelingen gegeven om het project te verbeteren. Front heeft het College gevraagd of er gekeken kan worden naar meer mogelijkheden voor studenten om in dit soort projecten deel te nemen. We zullen hier binnenkort een overzicht van ontvangen.

Institutional tuition fee master CSAI (UR 2507)
Het College van Bestuur is blij met de start van de nieuwe Master CSAI en is positief over de afstemming van het Institutioneel Collegegeld. Het EB vraagt de Universiteitsraad om advies over het Instellingscollegegeld voor de Master CSAI.

De nieuwe master ‘Cognitieve Wetenschap en Kunstmatige Intelligentie’ kon om verschillende redenen niet worden opgenomen in de reguliere cyclus. Daarom heeft TSHD een aparte aanvraag voor deze masterregistratie en collegegeld ingediend bij de Raad van Bestuur. Het faculteitsbestuur van de TSHD stelt voor om zich aan te sluiten bij het in februari 2020 vastgestelde Instellingscollegegeld, dat wil zeggen een Instellingscollegegeld van € 14.600 in 2020/2021 en € 14.700 in 2021/2022.

Wij denken dat deze nieuwe studie de eerste stap is in een nieuwe richting voor Tilburg University. Nieuwe studies zijn altijd spannend en we zullen als Front voortdurend zoeken naar manieren om deze nieuwe studie te helpen.

Scenario’s Covid-19 crisis (UR 2508)
Scenario’s Covid-19-crisis beschrijft de mogelijke effecten van de crisis voor de verschillende financiële ratio’s aan de hand van een aantal scenario’s. Dit omvat de baten, het resultaat en de ratio’s. Tilburg University werkt er intensief aan dat onderwijs en onderzoek online kunnen worden voortgezet. Er zijn 4 scenario’s uiteengezet:

  1. Beperkte impact Covid – effect 1 
  2. Grote impact Covid – effect 1 tot 4 
  3. OCW reageert met besparingen door l&p compensatie niet uit te delen, in aanvulling op scenario 1 – effect 1 en 5 
  4. OCW reageert met grote bezuinigingen – overheidsbijdrage -/-10% – effect 6
2020-07-20T21:21:49+01:00 juli 9th, 2020|Categories: Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Universiteitsraad 9 juli