Universiteitsraad van 13 November

Universiteitsraad van 13 November

Vandaag stonden er, naast de reguliere punten, vijf zaken op de agenda van de vergadering van de Universiteitsraad. Vier van deze punten betroffen 3 initiatiefvoorstellen en één rondvraag van Fractie Front, het vijfde punt betrof het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting.

Het eerste initiatiefvoorstel had betrekking op de verplichte colleges. Het standpunt van het College was dat hoorcolleges niet verplicht dienen te zijn, maar dat voor werkcolleges geldt dat de docent zelf mag bepalen of het verplicht gesteld wordt of niet. Tot op heden wil het College dit nog niet zwart op wit zetten, gezien het feit dat de onderwijsvormen vrij dynamisch zijn en er van jaar op jaar zaken veranderen. Met het oog op rechtszekerheid is fractie Front er wel voorstander van dat de regel dat hoorcolleges niet verplicht dienen te zijn zwart op wit staan. We gaan daarom ons hard maken om dit op een andere wijze te realiseren. Een apart discussiepunt is Global Law, waar een 80% aanwezigheidsplicht geldt voor de hoorcolleges. Het College van Bestuur heeft toegezegd met Global Law te gaan praten om te zorgen dat vanaf het collegejaar 2016 – 2017 ook daar de hoorcolleges niet meer verplicht zijn. Om te monitoren dat hoorcolleges ook daadwerkelijk niet verplicht gesteld worden en dat dit ook gemonitord wordt, roept Fractie Front het meldpunt ‘Verplichte Hoorcolleges’ in het leven. Heb je verplichte hoorcolleges? Vul het meldpunt dan in. 

Het tweede initiatiefvoorstel had betrekking op de Richtlijn OER, omdat er tussen de faculteiten sprake is van rechtsverschillen tussen studenten. Met het oog op een flexibel semester en studies die overlap hebben tussen faculteiten, acht fractie Front dit ontwenselijk. Een Richtlijn OER moet basisrechten realiseren, waardoor deze ongelijkheden weggenomen worden. Op één punt was direct actie nodig, dat was namelijk de harmonisatie wat betreft de herkansing van voldoendes. Op de gehele universiteit geldt nu dat voldoendes maar één keer herkanst mogen worden, maar dat wel het hoogste cijfer telt. In het loop van het jaar komt het College van Bestuur met een uitgebreidere reactie, aangezien vele actoren gehoord moeten worden.

Het derde initiatiefvoorstel had betrekking op de harmonisatie van de cursusevaluaties. Fractie Front merkte op dat de respons op veel faculteiten op cursusevaluaties te laag is, terwijl hier wel vaak promoties en functioneringsgesprekken van af hangen. Het voorstel was om een soort pop-up systeem te creëren op BlackBoard, dit bleek helaas technisch nog niet mogelijk. In de toekomst wordt nogmaals besproken hoe de respons op de cursusevaluaties verhoogd kan worden. Fractie Front heeft ervoor gezorgd dat studenten worden betrokken in deze gesprekken.

Ook stond een Rondvraagpunt van Fractie Front op de agenda. Fractie Front had namelijk gevraagd of het mogelijk was dat de universiteitsbibliotheek eerder open kan in het weekend. Het College van Bestuur heeft besloten om een pilot te starten om die universiteitsbibliotheek vanaf 8 uur ’s ochtends te openen, deze pilot start vanaf 5 en 6 december.

Ten slotte stonden de hoofdlijnen van de begroting op de agenda van de universiteitsraad. Zowel de faculteitsraden als de universiteitsraad krijgen nu instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting, terwijl dit voorheen alleen adviesrecht was. De middelen die vrijkomen door de wet studievoorschot (met de invoering van het leenstelsel) moeten namelijk in het onderwijs geïnvesteerd worden. Om dit te garanderen heeft de minister de medezeggenschapsorganen instemmingsrecht gegeven op de hoofdlijnen van de begroting. Hierdoor treedt het bestuur in een vroegtijdig stadium in overleg met de medezeggenschapsorganen.

2015-11-13T13:56:15+01:00 november 13th, 2015|Categories: Actueel, Nieuws, Voorpagina|Reacties uitgeschakeld voor Universiteitsraad van 13 November