Verslag Universiteitsraad 16 november

Verslag Universiteitsraad 16 november

Rookvrije Campus – Positief Advies

Het College van Bestuur heeft een document geïnitieerd betreffende een rookvrije campus. In dit document leggen zij uit dat zij met ingang van collegejaar 2019/2020 een rookvrije campus willen. Een werkgroep zal verder met uitwerkingen en voorstellen komen om dit plan te implementeren en te communiceren naar studenten en werknemers.

De ambitie van de universiteit om een rookvrije campus te bereiken is een ambitie die Front ondersteunt. Front had echter wel een aantal opmerkingen, omdat zij denkt dat het implementeren van een totaal rookvrije campus (zonder uitzonderingen) kan leiden tot problemen op het gebied van handhaving. Front heeft benadrukt dat goede handhaving erg belangrijk is om een rookvrije campus te kunnen bereiken.

Daarnaast zal de implementatie van een rookvrije campus studenten weliswaar demotiveren om te gaan roken, maar dat betekent niet dat ze ook daadwerkelijk zullen stoppen met roken, aangezien roken extreem verslavend is. Front is dan ook bezorgd dat rokers zullen uitwijken naar de randen van de campus, wat kan zorgen voor overlast en problemen, met name in de vorm van sigarettenpeuken die zeer vervuilend zijn voor het milieu.

Front heeft het College van Bestuur op het hart gedrukt dat ze het anti-rookbeleid goed moet handhaven en dat ze actie moet ondernemen wanneer blijkt dat er aan de randen van de campus problemen ontstaan door dit beleid.

JADS Update Business Case – Negatief Advies

In 2015 werd ingestemd met het gebruik van 6 miljoen euro van de centrale middelen voor het JADS-initiatief. Voor deze beslissing vormde de business case van JADS destijds de basis. JADS, de Jheronimus Academy of Data Science, is een uniek concept in Nederland. Op drie verschillende locaties (TU Eindhoven, Tilburg University en Mariënburg Campus) kan Data Science worden gestudeerd, worden onderzocht en worden toegepast door middel van bachelor en afstudeer programma’s. JADS is al een hele tijd operationeel en een duidelijker overzicht is nu toegankelijk over de beginselen van de business case, die hebben geleid tot een update van de oude business case. Echter was de gehele Universiteitsraad van mening dat de herziene businesscase onrealistische en onjuiste cijfers bevatte. Dit heeft ertoe geleid dat er een unaniem negatief advies is gegeven.

Initiatiefvoorstel Minimumtijd voor PhD Trajecten

De partij Onafhankelijken heeft het College van Bestuur gevraagd om het mogelijk te maken voor alle PhD studenten, die zijn aangenomen door Tilburg University, om hun PhD in vier jaar af te kunnen ronden, met maximaal 20% onderwijsverplichtingen.

Het College van Bestuur gelooft dat er op dit moment geen indicaties zijn om het beleid aan te passen wat betreft de lengte van de PhD trajecten en de onderwijslast van de PhD kandidaten.  

Tijdens de universiteitsraad heeft Front benadrukt dat het niet haalbaar is voor PhD kandidaten om dezelfde ervaringen en vaardigheden te hebben als een docent/professor. Sommige PhD kandidaten moeten een master thesis begeleiden zonder enige training. Front is van mening dat dit nadelig is voor de PhD’s, maar ook voor de studenten die door hen worden begeleid. Front wil benadrukken dat PhD kandidaten training moeten krijgen aan het begin van hun aanstelling en dat ze verder minder verplichtingen moeten hebben voor andere bezigheden naast hun onderzoek.

Initiatiefvoorstel Front Active Student Abroad

Studentenpartij Front heeft het College van Bestuur gevraagd om maatregelen te nemen voor een toename van het aantal studenten die op exchange naar het buitenland kunnen. De voorstellen in dit initiatief zijn verschillend van aard, maar hebben allemaal het doel om studenten uitwisseling te bevorderen. De volgende vijf ideeën zijn genoemd in het initiatiefvoorstel:

 1. Uitwisseling niet alleen gebaseerd op cijfergemiddelde
 2. Het minimaliseren van het aantal selectierondes
 3. Beschikbare plaatsen voor bestemmingen moeten niet afhankelijk zijn van faculteiten
 4. Harmoniseren van de Study Abroad Allowance
 5. Meer mogelijkheden voor distance exams

Antwoorden op de vijf ideeën:

 1. Front zal, in samenwerking met het International Office, kijken naar de implementatie van de selectieprocedure die ook rekening houdt met de extra-curriculaire activiteiten die studenten ondernemen.
 2. Het tweede idee zal niet worden geïmplementeerd, omdat dit te duur is.
 3. Het derde idee is geïmplementeerd en de universiteit zal vanaf nu universitair niveau en niet meer op facultair niveau partnerships aangaan met andere universiteiten.
 4. Front heeft al contact met het International Office over de Study Abroad Allowance, Front zal verder met hen hierover in gesprek gaan.
 5. Het laatste onderdeel zal verder in december worden besproken met de voorzitters van de examencommissies. Daarbij zal Front een student aanstellen om in het overleg met de examencommissies over distance exams plaats te nemen.

Initiatiefvoorstel Flexibeke Taalcursussen

Afgelopen jaar heeft Front een initiatiefvoorstel ingediend omtrent meer flexibele taalcursussen en een verhoging van het aanbod van taalcursussen aangeboden door het TiU Language Center. Het College van Bestuur spreekt de wens uit om gezamenlijk te kijken naar de verdere flexibilisering van de voucher-cursussen. In reactie op haar initiatiefvoorstel zijn twee pilots ontwikkeld die aan de wensen van studenten voldoen, deze twee pilots zullen op 19 januari van start gaan.  

De eerste pilot betreft de ontwikkeling van een NT-2 (Nederlands als tweede taal) cursus op C1-niveau. Hierin kunnen studenten een persoonlijk leertraject in kaart brengen op basis van hun leerdoelen. Een student kan bijvoorbeeld kiezen uit verschillende modules en bijvoorbeeld een academisch leertraject of een zakelijk traject kiezen. Het Language Center is van plan dit format ook op cursussen Engels toe te passen, mocht de pilot effectief blijken.

De tweede pilot is ontstaan uit de ervaring dat moderne vreemde taalcursussen (Russisch, Arabisch, Portugees en Italiaans) vaak niet voldoende deelnemers hebben voor een financieel haalbare vervolgcursus. Er wordt een pilot ontwikkeld, in eerste instantie voor het Russisch, waarbij de contacttijd wordt verkort en de student nog meer delen van de cursus online uitvoert. Als de pilot effectief blijkt te zijn, kunnen andere moderne buitenlandse taalcursussen volgen.

Front is erg blij met deze resultaten, kijkt uit naar de start van de pilots en hoopt dat deze voldoen aan de wensen van de studenten. 

Initiatiefvoorstel SAM Computer Science Center

In samenwerking met Dr. Marie Postma heeft Fractie Sam een initiatief ingediend voor de oprichting van een Tilburg University Computer Science Center. Zij hebben een groeiende rol van computertechnologie in de samenleving geïdentificeerd en zien potentie voor Tilburg University om hier een leidende rol in aan te nemen door middel van het aanbieden van computertechnologie vakken.

Het gebruik van een vouchersysteem lijkt hier de meest realistische optie voor. Om dit verder te analyseren zullen er nog consultaties tussen verschillende faculteiten plaatsvinden.

Front heeft gevraagd of dit een impact zal hebben op het reeds bestaande vouchersysteem bij het Language Center en of de komst van nieuwe vouchers ertoe zal leiden dat er gekozen moet worden tussen Language en Computer Science vakken. Dit blijkt niet het geval. Nieuwe vouchers zullen uitsluitend voor computertechnologie vakken in te zetten zijn.

Initiatiefvoorstel Front Studentenwelzijn

Front vindt studenten welzijn een ontzettend belangrijk onderwerp en daarom heeft Front een initiatief ingediend over dit onderwerp. Het College van Bestuur vindt dit ook een groot probleem en erkent Front’s bezorgdheid. Daarom wordt de bezetting van de studentendecanen met 25% uitgebreid voor drie jaar en daarnaast zal er een extra studentenpsycholoog worden ingezet voor één dag in de week als de werkdruk dit verlangt.

Front is blij met de stappen die genomen zijn om de eisen van de studenten van Tilburg University tegemoet te komen. Front zal nauw contact onderhouden met de universiteit om te bezien welke verdere stappen nodig zijn om studenten welzijn te vergroten. Dit door te identificeren welke behoeftes studenten hebben op dit gebied en mogelijke oplossingen en ideeën te verzamelen. Op 21 oktober organiseerde Front een Front Forum met Student Development over dit onderwerp waar tezamen met 30 studenten een discussie werd gehouden over dit onderwerp.

Initiatiefvoorstel Front Extended Masters

Front heeft een initiatief ingediend om meer extended masters te introduceren op de universiteit. Extended masters zijn een effectieve manier om de arbeidsmarkt te introduceren in onderwijsprogramma’s. Echter is er nog geen oplossing voor het financieren van het extended masters programma. De duur van de stage die hierbij hoort, komt namelijk bovenop de reguliere duur van het programma. Het bestuur heeft de projectleider van het Tilburg Educational Profile gevraagd om de optie voor extended masters op te nemen in de nieuwe ontwikkelingsfase van de TEP (TEP 2.0).

Energiebeleid

In de meest recente strategie van Tilburg University worden duurzaamheid en corporate social responsibility (CSR) expliciet genoemd als focuspunten van de universiteit.

Tilburg University wil niet langer gebruik maken van niet-duurzame (fossiele) energiebronnen tegen 2025. Dit betekent dat de universiteit in 2025 een CO2 voetafdruk (footprint) aan energie wil hebben gelijk aan nul. Tilburg University zal om die reden stoppen met het gebruiken van gasinstallaties en alleen nog maar hernieuwbare energiebronnen zal gebruiken.

Tilburg University wil ook het energieverbruik verminderen, wat gedaan kan worden door:

 • Gebouwen duurzaam te renoveren
 • Het bouwen van compleet nieuwe gebouwen
 • De gebouwen onderhouden
 • Het promoten van milieubewust gedrag door het gebruiken van energie-efficiënte apparaten en smart tools

Vanaf 1 januari 2023 is gesteld dat ieder gebouw in Nederland minimaal energielabel C moet hebben. Daarom zal ieder gebouw van Tilburg University label C krijgen.

Front heeft aan het College van Bestuur gevraagd waarom het doel van de universiteit ‘slechts’ energielabel C is, omdat we vanuit andere hoeken horen dat de vereiste in de nabije toekomst zelfs naar A zal gaan. Het College heeft hierop geantwoord dat zij altijd zullen kiezen voor energielabel A of hoger wanneer dit financieel ook haalbaar is.

Nieuwe initiatiefvoorstellen Front

Parkeertarieven

Front heeft een initiatief ingediend met daarin een voorstel aangaande betaald parkeren op de campus van Tilburg University. Tilburg University heeft in haar visie aangegeven een pionier te willen zijn op het gebied van corporate social responsibility en duurzaamheid, maar Tilburg University is een van de laatste universiteiten in Nederland met gratis parkeren en is een van de minst presterende universiteiten op het gebied van duurzaamheid. Om de ecologische voetafdruk van Tilburg University te verminderen, stelt Front voor dat er parkeertarieven komen om studenten en werknemers te demotiveren om met de auto te reizen. Verder vermeldde Front ook enkele maatregelen die het CvB zou kunnen treffen om werknemers en studenten te stimuleren om met het openbaar vervoer te reizen.

Het rendement van de parkeertarieven dient vervolgens te worden gebruikt voor de financiering van duurzame projecten van de Green Office. Op deze manier kan Tilburg University de andere Nederlandse universiteiten inhalen en misschien werkelijk een pionier worden op het gebied van duurzaamheid.

Verkeersveiligheid op de campus

Door de groei van Tilburg University staat de verkeersveiligheid op de campus onder druk. Front merkt op dat scooters, motoren, auto’s en zelfs vrachtwagens met relatief hoge snelheid over de campus worden gereden. In het initiatiefvoorstel stelt Front voor dat alleen fietsers en voetgangers op de campus mogen komen om de veiligheid van studenten en werknemers te waarborgen.

De volgende acties worden genoemd:

 1. Twee parkeerplaatsen speciaal voor motoren en scooters. Eén bestaat al bij Koopmans, de andere moet worden gemaakt bij Academia.
 2. Als er slagbomen worden geplaatst als gevolg van het initiatiefvoorstel over betaald parkeren, zullen deze worden geplaatst tussen de gebouwen Warande en Goossens en wordt het voor motoren en scooters onmogelijk gemaakt om de campus te gebruiken als een kortere weg om sneller hun bestemming te bereiken.
 3. Bestuurders van motoren en scooters moeten worden gewaarschuwd over het nieuwe beleid met borden en met berichten op de website en sociale media.
 4. In de optimale situatie worden auto’s en vrachtwagens helemaal niet op de campus toegelaten. Als dit niet kan worden gerealiseerd, wil Front dat het verboden wordt om met auto’s en vrachtwagens tussen de volgende periodes op de campus te rijden:

08: 30-09: 00

10: 30-11: 00

12: 30-13: 00

14: 30-15: 00

16: 30-17: 00

 

      5. Achter het restaurantgebouw en het Dante-gebouw moet een weg worden aangelegd om ervoor te zorgen dat bestuurders van motoren en scooters                            gemakkelijk toegang hebben tot de parkeerplaatsen onder Koopmans.

Tot slot heeft Front gesuggereerd dat de universiteit kijkt naar stappen die zij kan nemen wanneer mensen zich niet houden aan het nieuwe beleid.

2018-11-22T16:26:23+01:00 november 22nd, 2018|Categories: Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Verslag Universiteitsraad 16 november