Verslag Universiteitsraad 21 december

Verslag Universiteitsraad 21 december

JADS Association – Positief Advies

In 2015 is de Jheronimus Academy of Data Science in Den Bosch opgericht. Op drie verschillende locaties (TU Eindhoven, Tilburg University and Mariënburg Campus) kan nu data science worden gestudeerd. Bij de oprichting is destijds rekening gehouden met de oprichting van de JADS Association, een vereniging waarin de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties binnen de provincie op het gebied van Data Science samen komen. Voor de opstart van JADS Association is aan de Universiteitsraad gevraagd om in te stemmen met een jaarlijkse reservering van 240K tot 2022.

Binnen de universiteitsraad heeft er een hevige discussie plaatsgevonden over de vraag of het hier een reservering betreft of dat Jads Association al begonnen was, aangezien het stuk  tevens een reservering van 240k voor 2018 bevatte. Dit laatste bleek niet het geval te zijn, Jads Association moet nog opgericht worden. De Universiteitsraad gaf, met uitzondering van Fractie TiU-International, een positief advies. Front merkte daarbij tevens op dat het oprichten van JADS association de logische volgende stap is om een pionier op het gebied van data science te worden en te blijven.  

Hoofdlijnen en beslispunten begroting 2019 – Positief Advies

De Universiteitsraad heeft instemmingsrechten op de hoofdlijnen van de begroting. De begroting zelf is bedoeld voor advies in de Universiteitsraad.

De raming voor 2019 van de overheidsbijdrage en het wettelijk collegegeld zijn verhoogd vanwege het toegenomen aantal studenten dat aan de Universiteit van Tilburg studeert. De extra inkomsten uit het collegegeld zijn geschat op 900.000 euro. In totaal is de verhoging van het budget geschat op € 4.084.000.

Het extra lumpsum budget wordt als volgt gebruikt:

 • 1.000.000 euro wordt gebruikt om de werkdruk van de medewerkers te verlagen. Het budget wordt verdeeld over de faculteiten.
 • Er wordt een nieuwe projectmanager aangetrokken om de werkdruk van de medewerkers te verlagen.
 • Het structurele tekort aan bestuursposten wordt voorkomen door een verhoging van het budget met 500.000 euro.
 • Door extra investeringen en de herinrichting van onderwijs en wetenschap zullen de exploitatieverliezen toenemen. Daarom zal een deel van het extra forfaitaire bedrag worden gebruikt om de toenemende exploitatieverliezen de komende jaren op een acceptabel niveau te houden.

Concept Budget 2019-2023

De begroting was over het geheel genomen positief en behoefde, afgezien van een aantal verduidelijkingen van de begrote bedragen, geen verdere herziening. De vragen die in de Raadsvergadering werden gesteld, hadden meestal betrekking op zeer specifieke onderwerpen. Er werden geen belangrijke kwesties vastgesteld.
Alle partijen hebben een positief advies over de begroting uitgebracht.

General Power of Attorney-regulation Tilburg University and BBR

Tilburg University is een rechtspersoon onder privaatrecht. Dit betekent dat volmacht is gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek. De juridische regels over mandaat in de Algemene Wet Bestuursrecht zijn de basis voor paragraaf 2 van de bestuurs- en beheersreglement en voor mandaatregelingen. De juridische regels van de Algemene Wet Bestuursrecht zijn niet van toepassing voor Tilburg University. Daarom heeft juridische zaken een nieuwe Regeling mandaat en volmacht voor Tilburg University opgesteld die in lijn is met het Burgerlijk Wetboek. De regeling beschrijft de kernbeginselen voor volmacht en de reikwijdte van deze bevoegdheid; met andere woorden de regeling beschrijft de taken van de vertegenwoordigers van het College van Bestuur.

Alle fracties hebben positief geadviseerd op dit document.

Occupational health, safety and environment plan 2019

De Universiteitsraad heeft eerder aangegeven dat zij het document; the Annual Plan for the Occupational Health and Safety and the Environment voor het begin van het betreffende jaar wil ontvangen. Dit document geeft een overzicht van de belangrijkste gezondheids-, veiligheids, en milieukwesties die in 2019 aan Tilburg University aan de orde komen. Meer details zijn te vinden in een jaarplan voor veiligheid en gezondheid op het werk en milieu, waarin de te specifiek te nemen maatregelen en een deadline zijn opgenomen.

Front heeft aangegeven dat het goed is dat het document speciale aandacht besteedt aan studenten met een functiebeperking. De partij vroeg ook of studenten worden betrokken in de werkgroep ‘Healthy Campus’, omdat het belangrijk is dat de stem van studenten gehoord wordt. Tot slot heeft Front gezegd dat het goed is dat studenten zich op kunnen laten leiden tot BHV’er, dit moet volgens Front wel meer gepromoot worden omdat het nauwelijks bekend is bij studenten.

Alle partijen hebben positief geadviseerd op dit document.

Budget request additional solar panels CUBE v2

In het energiebeleid van Tilburg University staat beschreven hoe de universiteit haar energie wil gaan beheren in de komende jaren. Toen Cube werd gebouwd, zijn er 300 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak. Deze werden getest of ze genoeg licht zouden vangen. Dit is, na zorgvuldig testen, inderdaad zo en is het daarom de volgende stap om extra zonnepanelen te installeren. Vandaar deze budgetaanvraag.

Ongeveer 290 zonnepanelen kunnen worden toegevoegd op het dak. Dit zal ongeveer 0.7% van de totaal gekochte elektriciteit besparen. De investering zal ongeveer €110.000 gaan kosten. Indien mogelijk zal Facility Services een aanvraag doen op de subsidie voor de financiering. Front heeft benadrukt dat duurzaamheid hoog in hun vaandel staat en dat we de werkzaamheden in de gaten zullen houden, zodat studenten geen overlast zullen ondervinden tijdens het plaatsen van de panelen.

Financial Management Report 2018 up to and including August

De Marap is het Financial Management Report dat deel uitmaakt van de financiële planning en controlecyclus 2018 en geeft inzicht in de financiële ontwikkeling gedurende het jaar in vergelijking met de begroting 2018. Het rapport is gebaseerd op de realisatie tot en met augustus en de huidige prognose voor de rest van het jaar.

Een prioriteit van het College van Bestuur (CvB) is ervoor te zorgen dat het exploitatieresultaat niet verder toeneemt, zeker niet na kritiek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het CvB overweegt aanvullende maatregelen te treffen om het begrote exploitatieresultaat van €-8 miljoen te realiseren.

Front heeft positief geadviseerd op de Marap.

Osiris decharge plateau 2

Dit document is geschreven om de universiteitsraad een update te geven over OSIRIS. OSIRIS is een nieuw systeem dat het registratiesysteem via Blackboard vervangt sinds de start van academisch jaar 2018-2019. Er zijn, naar aanleiding van dit document, kwalitatieve voordelen van dit project, namelijk:

 1. Het rooster proces starten via OSIRIS
 2. Toon (concept)rooster in My TimeTable (MTT)
 3. Nieuwe studiegids (OSIRIS Catalogus)
 4. Registreren voor alle vakken en schriftelijke examens
 5. Geen oude systemen meer gebruiken, maar het maken van nieuwe verbindingen.

De introductie van OSIRIS leidt tot aanvullende veranderingen in de organisatie van Tilburg University met betrekking tot onderwijs processen. Het echte werk met OSIRIS is gestart nadat het online ging op 1 september 2018. Er zijn twee belangrijke periodes hier: korte termijn oplossingen voor de start van het tweede semester 2018/2019, en de lange termijn realisaties voor het academisch jaar 2019/2020.

Het originele budget dat beschikbaar was gemaakt voor 2017/2018 is €513.000, inclusief de extensie naar november 2018. Echter is het budget met €163.000 overschreden vergeleken met het originele budget. Het overschrijden van het budget zal worden gefinancierd door Academic Services en de faculteiten.

Front heeft aangegeven dat er rekening zou moeten gehouden met de hoeveelheid geregistreerde studenten. TiU is al sneller aan het groeien dan initieel rekening mee is gehouden. Dit is waar de registratie van werkgroepen redelijk chaotisch verliep aan de start van het academische jaar. Front heeft gezegd dat de universiteit de capaciteit van de werkgroepen moet verhogen de volgende keer en dat er een soort van buffer moet komen, om de problemen van afgelopen academisch jaar te vermijden.

Provisional 1 October Count 2018-2019

Dit memo bevat de cijfers over het aantal nieuwe studenten en ook over de studentenpopulatie voor het academisch jaar 2018-2019, gebaseerd op de voorlopige inschrijvingen per 1 oktober. Deze cijfers zijn voorlopig en kunnen dus nog wijzigen. In het document wordt aangetoond dat TiU voor het vierde jaar op rij een sterke groei laat zien: 14,9% voor de bachelors, 10,6% voor de masters en de 4.3% voor de premaster, wat een totale stijging van 12% betekent. Doordat andere universiteiten met ongeveer 10% zijn gegroeid, zal het marktaandeel van Tilburg University groeien van 4,5% naar 4,8%.

Front zegt dat de groei van de universiteit enigszins zorgwekkend is, omdat het de faciliteiten van de Universiteit onder druk zet. Daarnaast heeft Front tijdens de CFI-vergadering al een memo over dit onderwerp ingediend. Het College van Bestuur beloofde dat zij in de weekenden van de examenperiodes meer studieplekken op de campus beschikbaar zullen stellen.

Nieuwe initiatiefvoorstellen Front

Sustainability Fund

In het initiatief stelt Front voor om een fonds op te richten waar zowel verenigingen gelieerd aan de universiteit als afdelingen van de universiteit aanspraak op kunnen maken. Op deze manier worden de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties beter geïmplementeerd op de universiteit.

Divisies van de universiteit hebben vaak geen geld gereserveerd in hun budget op duurzame projecten uit te voeren, waardoor deze vaak niet worden uitgevoerd. Divisies kunnen aanspraak maken op het fonds door concrete ideeën aan te leveren voor een investering met een kostenoverzicht. Na de beoordeling van de investering wordt bekend gemaakt of de divisie aanspraak kan maken.

Studie- en studentenverenigingen worden aangemoedigd om duurzamer te worden, net zoals met de internationalisering beurs. Als ze kunnen bewijzen steeds duurzamer te worden kunnen de verenigingen zich aanmelden voor een beurs. Verder zullen er informatiesessies en best-practices worden georganiseerd waarbij verenigingen hun ervaringen en ideeën kunnen uitwisselen.

Om te beoordelen of projecten gefinancierd moeten worden vanuit het fonds moet het project goed vergeleken worden met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Deze doelen zijn opgenomen in het strategisch plan van Tilburg University en om die reden past dit fonds dan ook binnen de visie van de universiteit. De beoordeling kan gedaan worden door een projectgroep die verantwoordelijk is over het fonds. Deelnemers aan deze projectgroep kunnen onder andere de Green Office Initiative en het bestuur van het duurzaamheidsprogramma.

Het fonds zou gefinancierd kunnen worden vanuit het initiatief dat Front eerder heeft ingediend, namelijk het initiatief omtrent betaald parkeren. De verdeling van het fonds tussen divisies enerzijds en studie- en studentenverenigingen anderzijds moet nader onderzocht worden, Front wil graag betrokken blijven bij dit traject.

Problemen die Front voorziet hebben voornamelijk te maken met misallocatie van het fonds, er moet strenge controle komen op de uitvoering van projecten. Daarvoor moet de aanvraagprocedure en de motivatie uitgebreid zijn. Een optie voor het beoordelen van verenigingen is om ze ieder jaar een rapport te laten schrijven waarin duidelijk wordt omschreven wat de vereniging heeft gedaan aan duurzaamheid. Als het onvoldoende is kan het zijn dat de vereniging haar aanspraak op een beurs verliest.

Front wil dus graag in gesprek gaan met het College van Bestuur om de oprichting van een duurzaamheidsfonds te beoordelen. Front is van mening dat een dergelijk fonds de universiteit ondersteund in haar doel om een pionier te worden op het gebied van duurzaamheid.

Memo Flexible Studying

In 2017 heeft Tilburg University een pilot gestart voor flexibel studeren samen met de Universiteit van Amsterdam (UvA). Na deze twee jaar wordt de pilot geëvalueerd en gebaseerd op deze evaluatie zal de minister beslissen of de pilot succesvol is of zal worden gestopt.

Er is echter maar een heel laag aantal studenten op Tilburg University die aan de pilot hebben deelgenomen. Het lage aantal is volgens Front nogal alarmerend, en volgens Front is dit een duidelijke indicatie dat de pilot een herziening nodig heeft om hieruit te kunnen en mogen concluderen of de pilot een succes is of niet. Front stelt daarom voor om de de grenzen voor het flexstuderen wat te gaan versoepelen en het ook voor andere groepen studenten mogelijk te maken.

Front stelt voor om, in samenwerking met de universiteit, naar de eisen te kijken en te evalueren waarom zo weinig studenten zijn geregistreerd voor de pilot. Na de evaluatie zullen Front en Tilburg University wellicht aanpassen doen aan de condities om het aantal deelnemers te vergroten om de pilot naar een hoger level te tillen.

Memo Groei Universiteit

Tilburg University heeft een ambitie aangenomen voor ‘gecontroleerde groei’ in hun strategisch plan. Echter laat een recent nummer zien dat het aantal student op dit moment hoger is dan initieel was verwacht. Als studenten partij is Front in direct contact met studenten op Tilburg University. We zien dat de huidige faciliteiten op de campus onder druk staan. Front vindt het daarom nodig om actie te ondernemen. We zouden graag met het College van Bestuur hierover in gesprek gaan. Vandaar dat we dit memo in hebben gediend.

We hebben de problemen als volgt gecategoriseerd:

 • Studieplekken
 • Onderwijs
 • Andere faciliteiten

Werkplekken

Er staan lange rijen voor de UB. Dit is een overbevolkte studieplek. Plekken in andere gebouwen worden vaak aangewezen als studieplekken zoals in: CUBE, de Mensa, Goossens, Academia, en Prisma. Echter zijn sommige van deze werkplekken niet beschikbaar tussen 11:30 en 14:00 in verband met lunch en hebben veel van deze gebouwen geen stilteruimte. In het kort komt Front met de volgende mogelijke oplossingen:

 • Bredere openingstijden voor de Mensa in het weekend
 • CUBE openen in het weekend
 • De digitale toetszalen in CUBE gebruiken als studieplekken
 • Een betere communicatie over de computerzalen in gebouwen indien ze vrij zijn voor studeren
 • Zoeken naar alternatieve studieplekken

Daarbij heb je dit probleem wat wij noemen ‘handdoekje leggen’. Dit betekent dat een student om 08:00 een plekje komt claimen in de bieb, om er vervolgens een paar uur tussenuit te gaan en ergens in de middag weer terug komt zitten. Zo kunnen sommige studenten geen fijne studieplek vinden, terwijl anderen er niet eens zitten. Front heeft hiervoor bedacht:

 • Automatisch uitloggen op computers
 • Blauwe kaarten in de UB.

Onderwijs

Een probleem dat is ontstaan zijn overvolle collegezalen. Er moet meer duidelijke communicatie komen over de colleges. Het zou daarbij een oplossing zijn om de studenten te verdelen in groepen over verschillende zalen (wanneer de nood voor zitplekken echt hoog is). Een ander probleem zijn de avondcolleges en examens in de avond. Ideeën die volgens Front zouden kunnen werken is de hoeveelheid videocolleges opschroeven en het herzien van de roostering van bijvoorbeeld tentamens die vlakbij een foyer plaatsvinden (in verband met overlast).

Andere faciliteiten

Er zijn andere faciliteiten die onder druk staan, vooral in de UB. Er zijn daar te weinig print computers, de toiletten zijn vaak verstopt en de Coffee Corner is te druk. Er zouden meer print computers moeten worden geïnstalleerd, meer schoonmakers tijdens piekperiodes aanwezig moeten zijn (voor op z’n minst de toiletten) en de Mensa zou in het weekend eerder moeten worden geopend, om de drukte van de Coffee Corner in vooral het weekend eventueel op te kunnen vangen.

2018-12-21T16:31:34+01:00 december 21st, 2018|Categories: Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Verslag Universiteitsraad 21 december