Visie TOP

Visie TOP

In Maart 2015 heeft onze Fractie zich positief geuit over het toen nog abstracte implementatieplan van de TOP.  Fractie Front respecteert de demarcatielijn en de bevoegdheden van vice-decanen en faculteitsraden. Echter hebben wij destijds aangekaart dat wanneer er ingrijpende veranderingen komen in het concrete plan, wij opnieuw betrokken willen worden. Dit is toen toegezegd door het College van Bestuur. Wij zijn dan ook blij dat de rector in de commissievergadering OO&V van 06-12-2016 heeft toegezegd dat het stuk de volgende universiteitsraadcyclus ter advies voor zal liggen, teneinde de inhoud opnieuw te bespreken.

Fractie Front is van mening dat er, ten opzichte van het plan zoals voorgelegd in maart 2015, het een en ander is veranderd. Concepten zoals ‘Characterbuilding’ en ‘Bildung’ zijn aan de documenten toegevoegd. Naast het profiel, is ook de universiteit aan het veranderen. Topics zoals digitalisering worden belangrijker. De universiteit groeit en ieder jaar melden meer studenten zich aan. Vandaar dat wij het van belang vinden dat het stuk opnieuw besproken zal worden.

Tijdens de O, O & V vergadering van 06-12-2016 werd aangegeven dat wij enkele vragen en opmerkingen alvast aan het college toe konden laten komen. Het lijkt ons verstandig om van deze mogelijkheid gebruik te maken, zodat u de tijd en mogelijkheid heeft antwoorden te vinden op onze vragen. Op deze manier hopen wij dat u niet voor verrassingen komt te staan en dat onze twijfels weggenomen zullen worden en eventuele vragen beantwoord kunnen worden.

Zaalcapaciteit

Ruimtegebrek heeft zich meester gemaakt van onze campus. Alle zorgen hierover worden afgedaan met een belofte, die van het nieuwe OZC gebouw. Dure, tussentijdse oplossingen, zoals het huren van externe gebouwen, zijn noodzakelijke gevolgen maar dit lost de problemen niet op. Er is behoefte aan meer collegezalen en werkplekken voor studenten, maar de gehuurde gebouwen voorzien voornamelijk in kantoorruimte. Honors programma’s als Outreaching worden noodgedwongen ‘op straat gezet’. Belangrijke maatschappelijke/culturele verenigingen worden gewoonweg ‘vergeten’ in de verhuizingschaos. Voor belangrijke groeiende verenigingen zoals de E-sports vereniging, Link, is geen plek. Lokalen zijn overboekt, zowel voor vergaderingen als om gebruik te maken van de werkplekken. Het aannemen van een extra roosteraar helpt, maar lost de problemen ook niet op. Met het implementeren van de TOP, en het opsplitsen van werkgroepen in maximaal 40 studenten, voorzien wij extra druk en een nog groter ruimtegebrek. Graag zien wij van het CvB een visie op dit probleem. Hoe wilt u dit, nu het OZC er nog niet is, dit oplossen?

Werkcolleges

Zoals u wellicht weet maakt Fractie Front zich hard voor de actieve student. Uit het implementatieplan leiden wij af dat er meer skills in het curriculum zullen komen. Fractie Front is een voorstander van skills in het curriculum. Wel verwachten wij dat het aantal werkcolleges hierdoor toe zal nemen. Werkcolleges mogen momenteel verplicht gesteld worden omdat hier interactie plaatsvindt. Bij hoorcolleges is dit niet het geval. Om te voorkomen dat hoorcolleges ten onrechte de stempel werkcollege krijgen zouden wij graag een duidelijke definitie van werkcolleges ontvangen. Fractie Front is bezorgd dat er nu meer verplichte colleges zullen komen, zonder dat aanwezigheid van de studenten echt een meerwaarde heeft. Tevens vragen wij ons af in hoeverre er met de skills wordt ingespeeld op het individu? De ene student heeft minder behoefte aan het aanleren van skills (omdat hij/of zij deze al bezit) dan de andere student. Zo’n student heeft geen behoefte aan het uitzitten van een verplicht werkcollege. Dit zou ten koste gaan van de keuzevrijheid van de student, die juist kenmerkend is voor de universiteit t.o.v. hogescholen. Hoe wil de universiteit hiermee omgaan? In hoeverre is er bij de keuze voor de skills, zoals zij beschreven worden in de implementatieplannen, in gesprek gegaan met bedrijven? Zijn deze specifieke skills daadwerkelijk wat zij zoeken in de studenten?

Extracurriculaire activiteiten

Fractie Front is groot voorstander van extracurriculaire activiteiten, maar wil deze extracurriculair houden. Met andere woorden; Fractie Front is van mening dat extracurriculaire activiteiten niet opgenomen moeten worden in het curriculum. Dit is in tegenstelling tot het algemene implementatieplan van de TOP. Het aantal contacturen voor de student zal met de TOP toenemen. Dit kan ten koste gaan van de extracurriculaire activiteiten waar de actieve student zich nu al mee bezighoudt. Fractie Front is van mening dat dit geen wenselijke situatie is, want wij denken dat juist via studie/studentenverenigingen, topsport, medezeggenschap, honorsprogramma’s etc. studenten beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Dit doordat zij zichzelf via deze weg kunnen ontwikkelen en tevens kunnen onderscheiden van andere studenten. Bedrijven erkennen ook dat ze bij selectie vaak op deze extracurriculaire activiteiten letten. Ze willen studenten die zich op een bepaalde manier onderscheiden van de rest. Wij zijn bang dat een inperking van de academische vrijheid op het gebied van de keuze (en de tijd) van/voor extracurriculaire activiteiten eenheidsworst tot gevolg zal hebben. Wij vinden het belangrijk dat, juist in het kader van de TOP, er aandacht komt voor de individuele student en zijn/haar keuzes. Wij vroegen ons daarom af hoe het college de academische vrijheid gewaarborgd ziet in het nieuwe onderwijsprofiel? Daarnaast vroegen wij ons af in hoeverre de universiteit gaat voorkomen dat zij op de stoel van studie/studentenverenigingen komen te zitten?

Draagvlak

Belangrijke topics als characterbuilding, bildung en de mentoraten zijn niet eerder ter sprake geweest op centraal niveau. Wij hebben twijfels over de draagkracht hiervoor bij studenten en docenten, aangezien niet alle studenten dit nodig vinden én er behoefte aan hebben. In hoeverre dient de universiteit voor deze characterbuilding verantwoordelijk te zijn, en in hoeverre is dit de vrijheid van een student om zelf, op een eigen manier zijn karakter te ontwikkelen? Zal de lichtelijk paternalistische houding van de universiteit inperkingen op de academische vrijheid tot gevolg hebben?

Conclusie

Dit zijn vanuit Fractie Front de onduidelijkheden met betrekking tot de inhoud van het nieuwe implementatieplan. 

2017-04-09T18:57:31+01:00 januari 16th, 2017|Categories: Actueel, Nieuws, Voorpagina|Tags: , , , , , |Reacties uitgeschakeld voor Visie TOP